kids-online.ru:
:
· 19.02.2012
:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00
· 03:00
· 04:00
· 05:00
· 06:00
· 07:00
· 08:00
· 09:00
· 10:00
· 11:00
· 12:00 ()
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

19.02.2012 - 0:00

_, 334> ,
_, EminEm> ?
, Stelo4ka> , ))
__, > ) ?
334, _> , ,
_, 334>
Stelo4ka, > , ?)))
EminEm, _>
_, EminEm> ?
334, _> , ... , , !
_, 334> ,
Nik, >
, Stelo4ka> , ,
EminEm, _>
_, EminEm> ?
EminEm, > !!!!!!!!!
334, _>
_, 334> -
Stelo4ka, > ?
, > ?
334, _> ? ..
, Stelo4ka> , , ))) , )))
_, 334> -
334, _>
Stelo4ka, > , ,
334, _> , , :**
_, 334> ,
334, _> ?
_, 334>
334, _> ?
_, 334>
334, _> ?
334, _> ?
334, _> ..
334, _> ?
_, 334>
_, 334> ,
, Stelo4ka> , , , , , ((
, > .
Likki, > )))))))))))0
334, _> , - .. .. ,
Stelo4ka, > ))
_, 334>
334, _> -? ?
_, 334> ,
334, _>
_, 334>
Likki, > ) ?
334, _> ?
Likki, > ) ,? )
334, _>
, Stelo4ka> , (((
_, 334> , ,
Stelo4ka, > , ?))
334, _> ,
, katyamm> . . ))
Likki, > , ) ?
_, 334>
334, _> , ,
Likki, > 17 ) ?
, Stelo4ka> , )))
Likki, > , , ?
, Likki> , )))
, Stelo4ka> , )))
Likki, > , )
Stelo4ka, > )
, > ... Will always love you!!!
, Likki> )))
, Stelo4ka> , ,
Vita, Stelo4ka> , ...
Stelo4ka, > , )
Stelo4ka, Vita> _ ?
Vita, Stelo4ka> .. .
Vita, Stelo4ka> ,
Vita, Likki> , , ?
, Stelo4ka> )) (((
Stelo4ka, Vita> ?
Kinder_bot, Di-man . 60 :(
Likki, Vita>
, Stelo4ka> )))
Vita, Stelo4ka>
Vita, Stelo4ka> ..
Stelo4ka, Vita> , ?
Stelo4ka, Vita> ,
Vita, Stelo4ka> : _ ...
Vita, Stelo4ka> ,
Stelo4ka, Vita> , 30 ,
Vita, Stelo4ka> 50
Stelo4ka, Vita> , )
Vita, Stelo4ka> P.S Vita
Vita, Stelo4ka> ...
Stelo4ka, Vita> ,
Vita, Stelo4ka> 50
Stelo4ka, Vita> ?
Vita, Stelo4ka> ...
Vita, Stelo4ka>
Stelo4ka, Vita> P.S. Vita
Vita, Stelo4ka> , ... ...
Stelo4ka, Vita>
Vita, Stelo4ka> ?
Vita, Stelo4ka> ))
Stelo4ka, Vita>
Vita, Stelo4ka> ..
Stelo4ka, Vita> ,
Vita, Stelo4ka> ...
Vita, Stelo4ka>
Vita, Stelo4ka>
Stelo4ka, Vita>
Vita, Stelo4ka> ,
Stelo4ka, Vita> ,
Vita, Stelo4ka> _)))
Stelo4ka, Vita> ,
Vita, Stelo4ka>
Stelo4ka, Vita> ,
Stelo4ka, Vita>
Stelo4ka, Vita>
Vita, Stelo4ka> .... ,
Vita, Stelo4ka>
Stelo4ka, Vita> ,
Stelo4ka, Vita>
Vita, Stelo4ka> ..
Vita, Stelo4ka> ,
Stelo4ka, Vita> ,
Stelo4ka, Vita> 7
Vita, Stelo4ka> , ...
Stelo4ka, Vita> , ,
Stelo4ka, Vita>
Vita, Stelo4ka> _ ,
Vita, Stelo4ka> .. ...
Vita, Stelo4ka>
Vita, Stelo4ka> _ ?
Stelo4ka, Vita>
Stelo4ka, Vita>
Vita, Stelo4ka> ..
Vita, Stelo4ka> ?
, > . . .
Stelo4ka, Vita> , ,
Vita, Stelo4ka> , ..
Stelo4ka, Vita>
Stelo4ka, Vita> ??? ????
Vita, Stelo4ka> ))
Stelo4ka, Vita> ,
Vita, Stelo4ka> ..
Stelo4ka, Vita> ???
Vita, Stelo4ka> ?
Vita, Stelo4ka> ...
Stelo4ka, Vita> , ,
Vita, Stelo4ka> , ... ..
Stelo4ka, Vita> ., ,
Vita, Stelo4ka> .... 4 ... ,
Stelo4ka, Vita> _ , ,
Vita, Stelo4ka> ...
Stelo4ka, Vita> ? ?
, . . . ...
Stelo4ka, Vita> ,
Vita, Stelo4ka> ... ..
Vita, Stelo4ka>
Stelo4ka, Vita> ?
Stelo4ka, Vita>
Vita, Stelo4ka>
Stelo4ka, Vita> , , , , 1,5 , , , ,
Vita, Stelo4ka> ..
, > - 01:50:53 ? ))
Vita, Stelo4ka> , , , , , , , , ..
Stelo4ka, Vita> , , , ,
Vita, Stelo4ka> .. ..
Vita, Stelo4ka> )) ... , ...
Stelo4ka, Vita> 2-3 , 7
Stelo4ka, Vita> 7
, >
Vita, Stelo4ka> , , , , ,
Stelo4ka, Vita> 10
Vita, Stelo4ka> ..
Vita, Stelo4ka>
Vita, Stelo4ka> ..
Stelo4ka, Vita> ?
Stelo4ka, Vita> - 01:55:33
, . . . . .
, Nik, > ?
Vita, Stelo4ka> , ... ,
Nik, >
Vita, - 01:56:53 ))
Stelo4ka, Vita> , , ,
, Stelo4ka> ? ? . .
Vita, Stelo4ka> )) ..
Vita, Stelo4ka> .
Stelo4ka, Vita> ,
Stelo4ka, > ?
Vita, Stelo4ka> .. , ..
, Stelo4ka> ?